Jeg har mange års erfaring både som supervisor af bl.a. psykologer, lærere og pædagoger og også som vejleder af universitets- og Ph.d. studerende. Jeg superviserer både psykologer på vej mod autorisation, men også psykologer i gang med deres specialistuddannelse. Jeg er specialist i klinisk børne- og ungepsykologi og i gang med specialistuddannelse i psykoterapi, voksne.

Supervision kan ses som en læringsproces, hvor man arbejder med afklaring af faglige og personlige problemstillinger. Vejledning minder meget herom for her ”leder man vejen” for/ sammen med den studerende. Jeg har skrevet flere artikler om og forsket i ”klyngevejledning”. Fordi vejledning og supervision har en del lighedspunkter, er min viden om gruppevejledning også med til at forme den supervision jeg yder.

 

Supervision
Jeg superviserer primært indenfor det børne- og familiepsykologiske område, herunder børnesagkyndige undersøgelser, MIM samspilsobservationer, andre samspilsobservationer i det hele taget, overvåget samværsforløb, og børnesamtaler i skilsmissesager. Jeg yder desuden supervision med fokus på Psykolognævnet og de vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer.  


Formålet med supervisionen er at skabe læring, trivsel og nye handlemuligheder hos supervisanden. Der kan være fokus på sagssupervision, organisatoriske faktorer og individuelle faktorer – eller en sammenblanding af de tre. Der kan således i supervisionsforløbet både være fokus på den konkrete arbejdsopgave, på hvordan organisatoriske faktorer påvirker udførslen af den konkrete arbejdsopgave, og på forvaltning af personlige kompetencer og sårbarheder også interagerer med udførsel af arbejdsopgaven. Vægtningen af de tre kan variere og afhænger af supervisandens præferencer og behov. 


Vejledning
Jeg har mange års erfaring som vejleder på både bachelor, kandidat, postgraduat og Ph.d. niveau. Jeg vejleder både individuelt og i grupper. På postgraduat niveau har jeg afholder mange kurser om forskning og formidling samt forskningsmetode målrettet psykologer i gang med specialistuddannelse (det såkaldt ”Forskning og formidlingskursus”) og i gang med specialpsykologuddannelsen i børne- og ungepsykiatri.

Vejledning i forbindelse med Forskning og formidlingskurset afholdes typisk online/ telefonisk i det det gør forløbet langt mere fleksibelt. Tiderne bookes typisk et stykke ud i fremtiden så man ”bliver holdt til ilden” med sin opgave. Vejledningsforløbet starter typisk med en klyngevejledning i det mange deltagere vil have de samme spørgsmål i begyndelsen af et vejledningsforløb. På den måde får man mere vejledning og har bedre tid til at gå i dybden med andre dele af projektet. Derefter består vejledning typisk af individuel vejledning hvor vi sammen arbejder hen mod en opgave målrettet den enkeltes ambitionsniveau. For nogle betyder det en opgave der skal udgives mens det for de fleste handler om en opgave der ”skal bestås”. Mange giver efter endt vejledningsforløb udtryk for at det har været rart med den faglige fordybelse i opgaven, noget de fleste ikke har haft tid til siden specialet.