Jeg er tilknyttet som børnesagkyndig for flere forskellige Familieretter og udarbejder børnesagkyndige undersøgelser og observationsrapporter for både Familieretterne og Familieretshuset.

Familieretten
Jeg er tilknyttet forskellige Familieretter som børnesagkyndig i højkonflikt skilsmissesager (også kaldet paragraf 6 og paragraf 7 sager). I sådanne sager er min rolle at barnets perspektiv belyses med afsæt i ”Vejledning om familierettens behandling af forældreansvarssager og om tvangsfuldbyrdelse”. Læs mere her

Børnesagkyndige undersøgelser
Jeg udarbejder børnesagkyndige undersøgelser (BSU) for Familieretshuset og Familieretterne. I sådanne sager er det opdragsgiver (eks. Familieretten) der anmoder om at jeg foretager en undersøgelse for dem som ekstern psykolog. Ifølge forældreansvarslovens § 33, fremgår det at der kan igangsætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Af lovgivningen fremgår det at den børnesagkyndige skal afholde en række samtaler med forældrene og eventuelt med barnet, hvis barnet har alderen og modenheden til det. Sagen afsluttes med en erklæring, altså en rapport, som overdrages til opdragsgiver, eks. Familieretten.

Det er alene Familieretshuset eller familieretten, der bestemmer, hvornår der skal gennemføres en børnesagkyndig undersøgelse i forbindelse med sager om samvær, bopæl og forældremyndighed. Ifølge lovgivningen bør en børnesagkyndig undersøgelse indeholde følgende:

1) To klinisk samtaler med hver af forældrene – eventuelt også samtaler med forældrene sammen

2) To observationer af samspillet mellem hver af forældrene og barnet

3) Én samtale med barnet alene

4) Yderligere information om barnet og/eller forældrene fra offentlige myndigheder og lignende

5) En gennemgang af erklæringen med forældrene

I de sager hvor jeg bliver bedt om at udarbejde en BSU bestræber jeg mig altid på at udarbejde disse inden for en begrænset tidsfrist. Jeg er opmærksom på at processen op til at der igangsættes en BSU oftest har været langtrukken og det kan være en hård tid for forældrene såvel som for barnet.

Link til hvad Familieretshuset skriver om børnesagkyndige undersøgelser finder du her

Link til Bekendtgørelse af lov om Familieretshuset finder du her

Link til forskellen mellem Familieretshuset og familieretterne finder du her